IP Consultant

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl atsakingai tuo rūpinamės. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip MB „IP Consultant“, juridinio asmens kodas 305676373, buveinės adresas: I. Simonaitytės g. 7-24, LT-06294 Vilnius (toliau – Įmonė/Mes) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate interneto svetainėje www.ipconsultant.eu (toliau – Interneto svetainė), susisiekus su mumis el. paštu, telefonu.

Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mes pateikiame Jums išsamią, skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje aiškiai nurodytais tikslais, tokia apimtimi ir laikotarpiu, kuris reikalingas šiems tikslams pasiekti. Duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Trečiųjų asmenų duomenis galite mums teikti tik tų asmenų sutikimu arba turint kitą teisėtą pagrindą juos perduoti.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Užklausų, gautų per Svetainę, elektroniniu paštu, gyvai ar telefonu administravimo ir komunikacijos su Jumis palaikymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį,  elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, komunikacijos turinį, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus duomenis, kuriuos nurodo besikreipiantis asmuo.

Duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos, mokesčių ar dokumentų archyvavimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie paslaugą (pvz.: paslaugos pavadinimas, data), banko sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, Jūsų pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį ir saugomi dar 10 metų pagal teisės aktų reikalavimus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 2 metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Siekiant suteikti intelektinės nuosavybės apsaugos ar kitas teisines paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę,  amžių, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, gyvenamąją vietą (adresas), informaciją apie pasirinktą paslaugą, pareigas bei visą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis, kurią Jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš kitų šaltinių.

Prašome Jūsų paslaugų teikimo metu neteikti perteklinių ir ypač jautrių asmens duomenų. Mes tikslingai tokių duomenų nerenkame ir netvarkome.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo arba sutikimo pagrindu.

Šiuo tikslu duomenys naudojami paslaugų teikimo laikotarpiu ir 12 mėn. po jų pabaigos.

Veiklos viešinimo ir reklamos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, jūsų nuotrauką, susijusios įmonės informaciją, pareigas, jūsų atsiliepimo apie mus turinį. Duomenys renkami ir naudojami siekiant gauti atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba pasitelkiant asmenis siekiant pristatyti visuomenei mūsų veiklą ir pritraukti naujų klientų.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Asmens duomenys naudojami, kol asmuo atšaukia sutikimą.

Komunikacijos su mums paslaugas teikiančiais subjektais tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti partnerių, paslaugų teikėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitus nurodytus kontaktus, pareigas ir komunikacijos turinį.

Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslais ir saugome iki sutarties su šiais subjektais nutraukimo dienos.

Teisių užtikrinimo ir gynimo tikslu. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje, kai tai yra būtina užtikrinti ir/ar ginti teisinius reikalavimus, juos tvarkyti būtina pagal privalomas teisines prievoles ar siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu.

Slapukų naudojimas

Mūsų Svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų ar kitų subjektų paslaugos, socialinių tinklų svetaines. Prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose siūlomomis paslaugomis, būtinai susipažinkite su jų svetainėse pateikiamomis privatumo politikomis. Kviečiame susipažinti su naudojamų socialinių tinklų privatumo politika: Linkedin privatumo politika.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

  • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Galite pateikti rašytinį prašymą mums, kad suteiktume jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti kaip ir kokie duomenys tvarkomi;
  • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis, jei asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
  • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
  • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kur kreiptis dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar dėl teisių pažeidimo?

Jei norite sužinoti ar / ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, arba jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. paštu info@ipconsultant.eu  arba paštu MB „IP Consultant“, I. Simonaitytės g. 7-24, LT-06294 Vilnius, Lietuvos Respublika, ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kilus abejonėms dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens dokumento. 

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

Kaip keičiama privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti Privatumo politiką.  Privatumo politika peržiūrima periodiškai ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

MB IP Consultant
Juridinio asmens kodas 305676373
Buveinės adresas: I. Simonaitytės g. 7-24, LT-06294 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 672 30106
El. paštas: info@ipconsultant.eu

 

Atnaujinimo data: 2023-02-01